Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

rachel-green
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianadelle nadelle
rachel-green
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viamefir mefir
9406 7093 500

sky-of-ashes:

Saw this outside my college campus

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viamefir mefir

February 01 2015

5780 ca3f 500
Reposted fromdaddykinkcapaldi daddykinkcapaldi viafriends friends
rachel-green

January 21 2015

rachel-green
4273 e3c3
Reposted fromscorpix scorpix viam-jak-magia m-jak-magia
rachel-green
7617 0039 500
Reposted fromdranger dranger viadomitrz domitrz
rachel-green
9680 5798
Reposted frombitelz bitelz viazapachsiana zapachsiana

January 04 2015

rachel-green
Bądź w zgodzie z samą sobą, ale wiedz, że za wierność sobie też się płaci.
— Moja Mama
Reposted frommhsa mhsa viasatyra satyra
rachel-green
8640 6061
Reposted fromcorvax corvax viamefir mefir
rachel-green
And all of my friends who think that I'm blessed
They don't know my head is a mess
— Brandi Carlile
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir

December 28 2014

rachel-green
pora przemeblować sobie psychikę.
Reposted fromthejelly thejelly viazapachsiana zapachsiana

December 15 2014

7036 932f 500

aworldofexperiences:

howtogetawaywithmischief:

the library put a whole bunch of these out today and I think i’ve found my new year’s resolution.

Yup, I’m doing this.

Reposted fromevermean evermean viashithappenss shithappenss
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamefir mefir
rachel-green
8005 211b 500
Reposted fromjankoza jankoza vianadelle nadelle
rachel-green
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viakaps kaps

December 08 2014

rachel-green
lajf
Reposted fromjulios julios viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

December 01 2014

3160 5fcc 500
Reposted fromyachumi yachumi viamefir mefir
rachel-green
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viamefir mefir

November 13 2014

4768 6406 500
Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viaTomred97 Tomred97
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl